pexels-photo-1181715.jpg

GDPR

Här hittar du som deltagare hos oss på Karriärkonsulten information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Vid ytterligare frågor kontakta oss på info@karriarkonsulten.se.

Information om behandling av personuppgifter för dig som är deltagare hos Karriärkonsulten Maj 2018

 

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Karriärkonsulten behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

• Dig själv: Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du har ditt uppstartsmöte Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter.

 

• Arbetsförmedlingen: Vi samlar in personuppgifter från Arbetsförmedlingens system för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom personnummer, kontaktuppgifter, handlingsplan samt arbetshistorik i form av CV etc.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende, samt för att kommunicera samt effektivt och hantera ditt ärende.

 

• Hantering av ditt ärende
För att hantera ditt ärende, dina ansökningar, besvara förfrågningar från arbetsgivare, registrera dig på söktjänster och skicka ut din ansökan till arbetsgivare behandlar vi t ex namn, ärendenummer, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter och CV.

 

• Kommunikation och lämnande av CV I syfte att kommunicera relevant information med dig och lämna ditt CV till utvalda arbetsgivare behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, ärendenummer, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, demografiska uppgifter, t.ex. kön och ålder, uppgift om tidigare arbetsplatser.

 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED
• Arbetsgivare lämnar vi ut ditt CV med syfte att nå de mål vi sätter upp gemensamt.

 

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare på Karriärkonsulten och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vårt uppdrag. Efter det kommer vi på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

•Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

 

• Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

 

• Återkalla samtycke

Med framtida verkan i den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

 

• Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

• Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta din handledare eller på de kontaktuppgifter som framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:
Karriärkonsulten Sverige AB
Turebergsvägen 5, 191 47 Sollentuna

E-post: info@karriarkonsulten.se

© 2020 by Karriärkonsulten Sverige